Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2018

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 29.6.2018, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17.30 στην αίθουσα του εντευκτηρίου της εταιρείας, στο ισόγειο του Κέντρου Αποκατάστασης στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.
  3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή για τη χρήση 2018.
  4. Έγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία του Κέντρου Αποκατάστασης από την έναρξη λειτουργίας έως σήμερα.

Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου  κατ’ αυτήν.

Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

Καβάλα, 29.6.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο