Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Μαρτίου

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Μαρτίου

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(δ.τ. «EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.») ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.1.2018 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα εντευκτηρίου στο ισόγειο του Κέντρου Αποκατάστασης της εταιρίας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας του ΚΑΑ από της ενάρξεως έως σήμερα.
  2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .
  3. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου (άρθρο 5) του Καταστατικού .
  4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου  κατ’ αυτήν.

Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Kαβάλα, 31 Ιανουαρίου 2018                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο