ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ.ΓΕΜΗ: 020816230000

ΑΦΜ: 998480350

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία

«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 30.7.2021, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του εντευκτηρίου της εταιρείας, στο ισόγειο του Κέντρου Αποκατάστασης στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020, συντεταγμένες σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.. μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020.
  3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή για τη χρήση 2021.
  4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

 

Στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την εγγραφή στο μετοχολόγιο, με προσκόμιση των τίτλων μετοχών, με προσκόμιση βεβαίωσης μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία σε χρονολογία όχι προγενέστερη των 20 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

Καβάλα, 30.7.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο