Πολιτική Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης «Λυδία» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 & ΕΝ 15224: 2016, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης «Λυδία» σε όλα τα επίπεδα.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από το κέντρο αποκατάστασης «Λυδία» ως «πελάτες» του, καλύπτει την Παροχή Νοσηλευτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλες τις Διεργασίες  Αποκατάστασης του και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αφενός τις απαιτήσεις & προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του. Στόχοι του κέντρου είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία στους «Πελάτες» αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει .
 • Η τήρηση των αρχών που προδιαγράφονται από το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του κέντρου, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση και το Σύστημα Ποιότητας.
 • Η δέσμευση της Διοίκησης σχετικά με την εχεμύθεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών της .
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.
 • Η εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • τη συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα
 • τον σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων των «πελατών»
 • τη συνεχή παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών & συνεργατών
 • τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού
 • την τεκμηριωμένη και συνεχή παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των «πελατών»
 • την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου
 • την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής των προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση.
 • την τήρηση των ηθικών αξιών, της ηθικής και δεοντολογίας και των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια στο σύνολο των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών.

Η Διοίκηση του κέντρου έχει ορίσει εκπρόσωπο της σε θέματα ποιότητας με ειδικό καθήκον τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές του κέντρου.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των υπηρεσιών και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 01.04.2023