ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του καθενός γι' αυτό κάνουμε τα πάντα για να τα προστατέψουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

1.    ΣΚΟΠΟΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο εξής, η «Εταιρία»,  λειτουργεί στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας Κέντρο Αποκατάστασης – Αποθεραπείας με το διακριτικό τίτλο «ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕ». H Εταιρία απασχολεί περίπου 80 άτομα προσωπικό και συνεργάζεται συνολικά με πάνω από 30 άτομα.

Η  Εταιρία με πίστη προς την αξία του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της διαφάνειας, της διαφορετικότητας, της ειλικρίνειας και της εμπιστο­σύνης στο χώρο εργασίας, με την υιοθέτηση της παρούσας πολιτικής στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της.

Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία και ειδικότερα στον εργασιακό χώρο αλλά και σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της. Οι αξίες αυτές είναι αδιαπραγμά­τευτες και η Εταιρία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε πράξεις και σε κάθε είδους συμπεριφορές που τις παρα­βαίνουν.

Παράλληλα, η Εταιρία στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς  καναλιού επικοινωνίας μεταξύ της ίδιας και των εργαζομένων της, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορούν να υποβάλλουν με ευκολία και εμπιστοσύνη τυχόν αναφορές ή καταγγελίες περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο πλαίσιο της εργασίας τους στην Εταιρία.

 

2.    ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 Ν. 4808/2021, η Εταιρία με την παρούσα πολιτική συμμορφώνεται απολύτως με το ισχύον – υπάρχον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στο αντικείμενο της παρούσας.

 

3.    ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Οι διατάξεις της παρούσας πολιτικής εφαρμόζονται σε όλο το προσωπικό της εταιρίας, συνδεόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και στους απασχολούμενους με σύμ­βαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που εκπαιδεύονται, είναι ασκούμενοι ή μαθητευόμενοι, εθελοντές, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που ζητούν εργασία.
 • Η παρούσα πολιτική τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ή κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρίας. Κάθε τροποποίηση ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στο προσωπικό.

 

4.    Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. Βασικές Αρχές

4.1. Η Εταιρία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, παρενό­χλησης, εκφοβισμού, εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης, επιθε­τικής ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, προσβλητικής, ενοχλητικής και γενικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε βάρος οποιουδήποτε εργαζό­μενου, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν.

4.2 Η εταιρεία επιμελείται προκειμένου να μην πραγματοποιείται και να μην γίνεται αποδεκτή καμία διάκριση μεταξύ των απασχολουμένων της με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, την ταυτότητα φύλου, το θρήσκευμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο τομέα,  δρομολογώντας όλες  τις διαδικασίες, ενέργειες και πολιτικές που σχετίζον­ται με το ανθρώπινο δυναμικό και την εργασία, με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

4.3 Οι αποφάσεις εργασιακής απασχόλησης (προσέλκυση, πρόσληψη , εκπαίδευση, προαγωγή κ.λ..) καθορίζονται αποκλειστικά από τις προδιαγραφές της θέσης, τα προσόντα και την εμπειρία των εργαζο­μένων.

 

 1. Ορισμοί
  • Ειδικότερα, για τους σκοπούς του παρόντος:
 • ως «βία» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή σχετικές απει­λές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώ­νονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,
 • ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρι­σης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης ή ταυτότητας φύλου, εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, οικογε­νεια­κής κατάστασης, υπηκοότητας, γενετικών πληροφοριών ή λοιπών χαρακτηριστικών ή προς κάποιον συγγενή, φίλο ή συνεργάτη του ατόμου ή για άλλους λόγους διάκρισης καθώς και όσες μπορούν να εκληφθούν από το θύμα ως τέτοιες,
 • ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 ν. 3896/2010 και το άρθρο 2 §2 του ν. 4443/2016. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.
  • Ενδεικτικά παραδείγματα απαγορευμένων συμπεριφορών:
 • Κάθε είδους σωματική βία.
 • Κάθε είδους απειλή
 • Κάθε είδους ύβρεις και προσβλητικές εκφράσεις.,
 • υποτίμηση της παραγωγικότητας ή/και εργασιακής αποδοχής συγκεκριμένου εργαζόμενου ή ομάδας εργαζομένων ή τμήματος της Εταιρίας. Εξαιρείται η εύλογη και αξιοπρεπής κριτική που πραγματοποιείται από προϊσταμένους και Διευθυντές της Εταιρίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και του Διευθυντικού δικαιώματος.,
 • υποτιμητικά σχόλια και εκφράσεις για όλα τα θέματα που άπτονται της παρούσας πολιτικής,
 • αγγίγματα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
 • χειρονομίες με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή νοήματα (πχ με τα χέρια, με τα μάτια, με το στόμα κλπ),
 • ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις,
 • σχόλια για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σεξουαλικές επιδόσεις και εν γένει τη σεξουαλική ζωή.
 • Σχόλια σχετικά με το την εξωτερική εμφάνιση, το φύλο, το σώμα, το πρόσωπο κλπ
 • Σχόλια σχετικά με τις πολιτικές, θρη­σκευτικές και άλλες πεποιθήσεις,
 • κάθε είδους προσβλητικά υπονοούμενα,
 • προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, μηνυμάτων προσ­βλη­τικού περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο,
 • παράκληση ή απαίτηση για μη αποδεκτές συμπεριφορές, ιδιαίτερα με την υπόσχεση εργασιακών προνομίων,
 • ερωτήσεις για τη σεξουαλική συμπεριφορά ή εξιστόρηση σεξουαλικών εμπειριών,
 • αστεία ή πειράγματα σεξουαλικού, θρησκευτικού ή πολιτικού περιε­χομένου,
 • επίμονες προσκλήσεις σε δείπνο ή εξόδους ή άλλες δραστηριότητες, παρά την απόρριψή τους από το θύμα.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική των απαγορευόμενων συμπεριφορών και όχι περιοριστική.

 • Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης σε βάρος των προσώπων που εργάζονται ή με οποιοδήποτε τρόπο απασχολούνται από την Εταιρία, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως:
 • Στο χώρο εργασίας καθώς και σε οποιονδήποτε χώρο της Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα, ιδίως για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης,
 • στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και
 • κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται ή και όχι με την εργασία, συμπερι­λαμβανο­μένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληρο­φορικής και επικοινωνίας καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύ­ωσης.

 

 1. Εκτίμηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ο χώρος εργασίας είναι σημαντικός χώρος των εργαζομένων, στον οποίο καλούνται καθημερινά να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν αρμονικά για αρκετές ώρες. Η διαφορετικότητα των ατόμων, λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνο­τικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών ή πολιτι­κών πεποιθήσεων ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας που δεν σχετίζεται με τις απαιτήσεις της εργασίας, σε συνδυασμό συχνά και με ιεραρχικές διαφορο­ποι­ήσεις,, μπορεί να αποτελέσει αιτία βίαιων και παρενοχλητικών συμπερι­φορών μεταξύ των εργαζομένων. Επομένως, η Εταιρία πιστεύει πως η δημι­ουργία ενός συστήματος προληπτικών μέτρων και μέτρων αντιμετώπισης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ειρηνική και ασφαλή συνεργασία του συνόλου των εργα­ζομένων της.

 • Προληπτικές Δράσεις

Η Εταιρία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό της περιβάλλον, δεσμεύεται να πραγματοποιεί τα ακόλουθα:

 • Γνωστοποίηση σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας πολιτικής
 • Ανάρτηση στον εργασιακό χώρο και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας της παρούσας πολιτικής, ώστε να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.,
 • Οργάνωση στοχευμένων ενημερωτικών συναντήσεων με το σύνο­λο των εργαζομένων (συνολικά ή σε ομάδες), ιδίως αν έχουν παρουσιαστεί τέτοια περιστατικά, για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων, ώστε να ενθαρρυνθούν να καταγ­γέλλουν άμεσα κάθε περιστατικό,
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων κλπ, με σκοπό να ενημερωθούν πληρέστερα οι εργαζόμενοι:
 • σχετικά με τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον,
 • σχετικά με τα όρια μεταξύ επιτρεπτών και μη συμπεριφορών, που δημιουργούν διακρίσεις και προσβάλουν ηθικά, κοινωνικά και σεξουαλικά τα άτομα,
 • έγκυρη κατάρτιση στην πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,
 • ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων μη βίαιης επικοινωνίας,
 • ανάπτυξη τεχνικών για τον χειρισμό δηλωμένων περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

 

 • Αντιμετώπιση Περιστατικών

Η Εταιρία, παραμένοντας σε διαρκή επαγρύπνηση για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την καταπολέμηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο περιβάλλον της, δεσμεύεται να:

 • επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη βία, την παρενόχληση και σε κάθε μορφής διάκριση για οποιοδήποτε λόγο,
 • παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχε­τική αναφορά, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών,
 • παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές,
 • θεσπίζει ειδική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των παραπό­νων και καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
 • παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, και άλλες διευκολύνσεις στους εργαζομένους της που έχουν υπάρξει θύματα βίας και παρενόχλησης στον εργα­σιακό της χώρο,
 • παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, και άλλες διευκολύνσεις σε εργαζομένους της που έχουν υπάρξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

 

 1. Υποχρεώσεις Εργαζομένων
  • Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να σέβονται την παρούσα πολιτική.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν κάθε περιστατικό βίας και παρενόχλησης που υποπίπτει στην αντίληψή τους, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

 

 1. Δικαιώματα Εργαζομένων – Υποβολή καταγγελιών
  • Κάθε εργαζόμενος, που θεωρεί ότι είναι θύμα βίας και παρενόχλησης, όπως ορίζονται στην παρούσα, όπως και κάθε εργαζόμενος, στην αντίληψη του οποίου έχει υποπέσει τέτοιο περιστατικό, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παράπονα ή καταγ­γελίες, κατά την επιλογή του, στον Διοικητικό Διευθυντή & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κ. Τσιάμη τηλ. επικοινωνίας 2510-225511 (9303) και email: k.tsiamis@lydia-kavala.gr.
  • Κάθε εργαζόμενος που θεωρεί ότι είναι θύμα βίας και παρενόχλησης, όπως ορίζονται στην παρούσα, έχει το δικαίωμα να ασκήσει ξεχωριστές ποινικές ή αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φερόμενου ως δράστη. Τα νομικά δικαιώματα του θύματος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται από τους Κανονισμούς της Εταιρίας και την παρούσα πολιτική.

 

 1. Διαχείριση Παραπόνων – Καταγγελιών

Η Εταιρία δεσμεύεται να:

 • μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των παραπόνων ή των καταγγελιών,
 • παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε παράπονο ή καταγγελία με ταχύτητα, σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και υπευθυνό­τητα, λαμβάνοντας τη γνώμη και του εξωτερικού νομικού της συμβούλου,
 • διεξάγει ουσιαστική έρευνα του περιστατικού, εξετάζοντας κάθε στοιχείο και ακούγοντας όλες τις πλευρές,
 • παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπε­ριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές και
 • εφαρμόζει την Πειθαρχική Διαδικασία της.

 

 1. Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβάσεων
  • Κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας που διαπιστώνεται ότι έχει παραβεί τις απαγορεύσεις της παρούσας, πέρα από τις όποιες προβλεπόμενες νομικές επιπτώσεις, υφίσταται πειθαρχικά μέτρα που μπορεί να φτάσουν έως και την απόλυσή του.
  • Τα πειθαρχικά μέτρα επιβάλλονται μετά από ενδελεχή, αμερόληπτη έρευνα, με σύνεση και αναλογικότητα, τηρώντας τις αρχές της προσφο­ρότητας, καταλληλότητας και αναλογικότητάς τους σε σχέση με την παράβαση.
  • Εργαζόμενοι που δεν αναφέρουν περιστατικά, ως όφειλαν, ενδέχεται να υποστούν τα ίδια πειθαρχικά μέτρα.

 

 1. Υπευθυνότητα
  • Τα παράπονα και οι καταγγελίες για βία και παρενόχληση θα τυγχάνουν χειρισμού με ταχύτητα, σοβαρότητα, αμεροληψία, ευαισθησία και πλήρη εμπιστευτικότητα.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε περί­πτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος διερεύνησης καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών και διάδοση φημών δε θα γίνονται ανεκτά, ενώ ενδέχεται να επισύρουν και ποινικές κυρώσεις του ν. 4624/2019.
  • Η Εταιρία και τα αρμόδια στελέχη της θα συλλέ­γουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις διαδικασίες, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 και το ν. 4624/2019 και τη σχετική πολιτική της Εταιρίας. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί η Εταιρία να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας θα προστατεύονται από τη θυματο­ποίηση, τη δυσμενή μεταχείριση και την βλαπτική μεταβολή συνθηκών, λόγω της με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καταγγελία, μαρτυρία) συμβολής τους στη διερεύνηση παραπόνου ή καταγγελίας βίας και παρενόχλησης.

 

Ο κανονισμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ την 07-03-2022, κατόπιν ενημέρωσης του συνόλου των εργαζομένων και αφού ελήφθησαν οι υποβληθείσες απόψεις αυτών.

Καβάλα, 07-03-2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικός Διευθυντής

Τσιάμης Κωνσταντίνος