ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του καθενός γι' αυτό κάνουμε τα πάντα για να τα προστατέψουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης ΛΥΔΙΑ το οποίο εδρεύει στο 6ο χλμ Εθνικής Οδού Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, Τ.Κ. 64012, τηλ. 2510225511 δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος, μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών εύρεσης προσωπικού κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων και την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Το Κέντρο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η αξιολόγηση και επιλογή υποψήφιου υπαλλήλου ορισμένου ή αορίστου χρόνου για εσωτερική χρήση από το Κέντρο.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού.

Το Κέντρο, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Το Κέντρο δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί του, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους σκοπούς του Κέντρου και τις ανάγκες του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο δεσμεύεται να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως έναν (1) χρόνο μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας  δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει το Κέντρο εφόσον δεν εμπίπτει κάποια άλλη νομοθετική υποχρέωση.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα του Κέντρου, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Διοίκηση, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, το Κέντρο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lydia-kavala.gr

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, το Κέντρο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός. Επίσης, το Κέντρο θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης ΛΥΔΙΑ υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το Κέντρο απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του, 6ο χλμ Εθνικής Οδού Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, Τ.Κ. 64012, τηλ. 251 0225511 είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lydia-kavala.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Κέντρο με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με το Κέντρο είτε με επιστολή στην έδρα του, 6ο χλμ Εθνικής Οδού Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, Τ.Κ. 64012, τηλ. 251 0225511, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lydia-kavala.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.