ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες της Λυδίας, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της κατάστασης του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνώρισης σ’ αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να υποβάλει τυχόν παράπονα και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.
 8. * Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Υποδοχής και Κίνησης Ασθενών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οι κανονισμοί της Λυδία βασίστηκαν στην προάσπιση της ασφάλειας και σας παρακαλούμε να τους ακολουθείτε, αλλά και να προτρέπετε τους συνοδούς/συγγενείς σας να κάνουν το ίδιο.  Το προσωπικό της Λυδία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας.  Η συμβολή σας στην προσπάθεια μας είναι απαραίτητη, γι’ αυτό παρακαλούμε:

 1. Δώστε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητάς σας, το ιατρικό ιστορικό σας (ατομικό και οικογενειακό), προηγούμενες νοσηλείες, φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνετε ή έχετε λάβει και οποιαδήποτε θέματα σας απασχολούν σχετικά με την υγεία σας.
 2. Αναφέρετε στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση της υγείας σας.
 3. Συνεργαστείτε με το προσωπικό της Λυδία και συμμετέχετε ενεργά στο σχεδιασμό της θεραπείας σας πριν και μετά την έξοδό σας από το Κέντρο μας.
 4. Ακολουθείτε τα πλάνα θεραπείας που σας προτείνει το ιατρικό προσωπικό ή οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται υπό την καθοδήγηση του θεράποντος Ιατρού σας. Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις, δεν κατανοείτε πλήρως το πλάνο θεραπείας σας ή τις ιατρικές οδηγίες που σας δόθηκαν, ενημερώστε αμέσως το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 5. Τηρείτε τους οικονομικούς όρους νοσηλείας που ισχύουν στο Κέντρο μας, για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και συναινέσει κατά την εισαγωγή.
 6. Δείξτε ευαισθησία και σεβασμό στους άλλους ασθενείς και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 7. Τηρείτε το ωράριο επισκεπτηρίου προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνθήκες ηρεμίας των ασθενών.
 8. Μιλάτε χαμηλόφωνα και χαμηλώστε τα κινητά σας τηλέφωνα. Προτρέπετε και τους συνοδούς/συγγενείς σας να κάνουν το ίδιο.
 9. Δείξτε σεβασμό στο νοσοκομειακό περιβάλλον, για τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των μέσων και των εγκαταστάσεων του Κέντρου μας.

* Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Υποδοχής και Κίνησης Ασθενών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Το Κέντρο μας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ. Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά: